ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Sportaneous

Artikel 1.1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen “Algemene Voorwaarden”, wordt verstaan onder: 


1.2 “Deelnemer”: De natuurlijke persoon die overeenkomstig de Overeenkomst tussen Sportaneous en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer deel neemt aan een sportactiviteit. 


1.3 “Inschrijfformulier”: formulier dat ingevuld wordt waarin kenbaar gemaakt wordt dat het aanbod Sportaneous doet wordt aanvaard.

1.4 “Opdrachtgever”: De natuurlijke persoon die de Overeenkomst met Sportaneous aangaat. 


1.5 “Overeenkomst”: een overeenkomst tussen Sportaneous en Opdrachtgever waarbij deelgenomen wordt aan een sportactiviteiten georganiseerd door Sportaneous.

1.6 “Koopsom”: De totale som van de door Sportaneous – ter zake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst – te verlenen inclusief BTW. 


1.7 Sportaneous, de eenmanszaak Sportaneous, gevestigd te Alphen aan den Rijn.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Sportaneous gedane aanbiedingen, opdracht bevestigen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst.

3.1 Alle aanbiedingen van Sportaneous zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen


3.2 De Overeenkomst komt pas tot stand nadat Sportaneous de ontvangst van het inschrijfformulier bevestigd heeft.

3.3 Voor alle kampen zal een minimumaantal deelnemers gelden. Indien dit minimum aantal deelnemers niet gehaald wordt, behoudt Hockey Entertainment zich het recht voor om de inschrijving te annuleren. Dit minimumaantal deelnemers ligt op ten minste 50% van het maximum aantal deelnemers, maar zal kenbaar gemaakt worden bij elk kamp.

4. Betaling

4.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 7 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging.


4.2 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat hier een ingebrekestelling voor vereist is.


4.3 Bij niet tijdige betaling behoudt Sportaneous zich het recht voor om de overeenkomst te annuleren.

5. Instructies en gedragsregels


5.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Sportaneous en haar personeel.


5.2 Indien deelnemer de aanwijzingen van Sportaneous en haar personeel niet opvolgt, behoudt Sportaneous zich het recht voor om Deelnemer uit te sluiten van verdere deelname van het kamp.


5.3 Bij niet naleving van de aanwijzingen van Sportaneous door deelnemer aanvaardt Deelnemer de aansprakelijkheid voor de daardoor ontstane schade. Er bestaat geen mogelijkheid om aanspraak te maken op (een deel van) de koopsom.


5.4 Deelnemer stemt ermee toe dat foto’s gemaakt sportactiviteiten door de staf van Sportaneous met daarop de herkenbare afbeelding van deelnemer, voor eventuele promotionele doeleinden gebruikt mogen worden.

6. Aansprakelijkheid


6.1 Sportaneous aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade aan zaken en persoonlijke eigendommen van Deelnemer, behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Sportaneous.


6.2 Deelnemer verplicht zich bij deelname aan een door Sportaneous georganiseerd Hockeykamp te verzekeren voor ongevallen en ziekte.


6.3 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die Sportaneous en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming van deelnemer.

7. Overmacht/wijziging/Annulering


7.1 Indien Sportaenous door overmacht geheel of ten dele verhinderd is om een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Sporteanous gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden.

8. Annulering


8.1 Annulering dient schriftelijk te geschieden, waaronder een elektronische annulering ook geldt als schriftelijk.


8.2 Bij annulering van de overeenkomst worden per deelnemer de volgende bedragen in rekening gebracht:
 Annulering tot 4 weken voor aanvang is kosteloos. Annulering tot 2 weken voor aanvang bedraagt 25% van de Koopsom
Annulering tot 7 dagen voor aanvang bedraagt 50% van de koopsom
. Voor annulering binnen 7 dagen voor aanvang behoudt Sportaenous zich het recht voor om de gehele koopsom in rekening te brengen.


8.3 Opdrachtgever kan het annuleringsrisico afkopen tegen een vergoeding van 8% van de gehele koopsom per Deelnemer.

9. Toepasselijk recht en geschillen


9.1 Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

9.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door middel van arbitrage, overeenkomstig de voorwaarden zoals gesteld door het Nederlands Arbitrage Instituut.